Time Out

Doelgroep – Doelstelling – Programma – Samenwerking

In Nederland verblijft een toenemend aantal kinderen en jongeren in de jeugdzorg voor wie men geen oplossing meer heeft binnen de bestaande vormen van hulpverlening. Het betreft vooral jeugdigen met meervoudige problemen. Deze jongeren hebben er baat bij tijdelijk afstand te nemen van hun eigen leefsituatie of de situatie waarin ze de hulpverlening krijgen. Tijdelijk te leven in een situatie van rust zonder prikkels. Geleidelijk kunnen er dan weer meer prikkels uit de omgeving worden toegelaten. Langzaam maar zeker worden jeugdigen weer zo sterk, dat ze de situatie in Nederland, met meer invloeden en prikkels, weer aan kunnen.

Centre Aurillange France heeft voor jongeren een Time Out ontwikkeld. Kenmerk van dit project is dat jeugdigen in Frankrijk in korte tijd nieuwe vaardigheden leren waardoor ze zich in Nederlandse situatie weer beter kunnen handhaven.

Een bestaande Time Out is enige tijd geleden gesloten.  We zijn bezig met de ontwikkeling van een nieuwe Time Out met een wat gewijzigde formule, waarin de methode van werken en de basiselementen gehandhaaft zullen blijven.

Een Time Out is gesitueerd in een natuurlijke omgeving en kent een eenvoudige inrichting. Meer foto’s zijn hier te zien.

Doelgroep

De Time Out is bestemd voor kinderen en jongeren met meervoudige problematiek die binnen de traditionele hulpverlening (tijdelijk) niet te helpen zijn. Het gaat erom dat deze jeugdigen een stimulans krijgen, waardoor de hulpverlening in Nederland weer met ze verder kan. Dat vraagt om een intensieve samenwerking met de Nederlandse organisatie die de jongeren begeleidt. Ook betrokkenheid van de ouders bij de Time Out is een voorwaarde.

Voor de toelating van de Time Out geldt een aantal criteria:

Doelstelling

De uiteindelijke doelstelling is dat de jongere verder behandeld kan worden in Nederland in de eigen familie of binnen een hulpverleningssetting in Nederland. De Time Out geeft een impuls aan de begeleiding die in Nederland gestart is of brengt een vastgelopen proces weer op gang.

Methodiek

Om dit te bereiken bieden we kinderen in de Time Out tijdelijk een situatie van rust en afstand tot de eigen leefomgeving. Ze verblijven in groepen van maximaal vijf (jongens en meisjes) in een woonhuis. Er heerst een klimaat van duidelijkheid, ingekaderd door heldere regels en directe interacties met en interventies door de (Nederlandstalige) begeleiders. De omgeving en de taal die er wordt gesproken zijn onbekend voor hen, wat hen ook dwingt te leren. In die situatie kunnen ze geheel vanuit zichzelf ontdekken en leren

Duur

Het Time Out-traject kan zes tot twaalf weken duren.

Programma

De Time Out-groepen verblijven in een woonhuis (een watermolen of een boerderij) met land eromheen. De jeugdigen en begeleiders van de Time Out zijn daar samen verantwoordelijk voor: er moeten dieren verzorgd worden, het huis moet worden schoon gehouden en de leefomgeving onderhouden.

Het programma start met een korte bijeenkomst, waar de regels en normen van de Time Out worden uitgelegd en de deelnemers en de begeleiding elkaar leren kennen. De eerste week blijven de jeugdigen in de directe omgeving van de Time Out, zodat ze kunnen wennen en bekend kunnen raken met de mensen, de gewoonten en de regels. Dit zorgt voor een veilige basis om te leren.
Geleidelijk aan kan de jeugdige verder weg van de locatie, naar het dorp, naar activiteiten in een andere omgeving. Zo leert hij/zij stap voor stap met nieuwe situaties om te gaan en gedrag te vertonen dat past bij die nieuwe situatie.

Er is een strakke dagstructuur, waarin tijden en activiteiten vastliggen. Er is tijd gereserveerd voor werken, voor schoolwerk en voor gesprekken.

Begeleiding

Tijdens het gehele traject worden de jeugdigen intensief begeleid. Op de Time Out is dag en nacht begeleiding aanwezig (24/7). De medewerkers zijn deskundig en coachen de jeugdigen door de dagelijkse gebeurtenissen. Ze reageren direct op gedrag van de kinderen en leren ze alternatieve gedragingen te gebruiken als die effectiever zijn of beter voor de jeugdige.
Eenmaal per week vinden diepgaande gesprekken plaats, waarin de activiteiten van de week worden doorgenomen en de ontwikkeling nauwlettend wordt gevolgd (en besproken).

Ouders

De rol van de ouders in de begeleiding is van groot belang. Ouders zijn voor kinderen het belangrijkste referentiekader, er is sprake van een sterke emotionele binding, ook als er heel vervelende dingen zijn gebeurd.

Voor de Time Out is contact met thuis essentieel, daarom worden er wekelijks faxen naar de ouders gestuurd, die ook worden besproken met de kinderen. De ouders kunnen ook faxen sturen en vragen aan hun kind stellen. De begeleiding ziet er op toe dat alle vragen beantwoord worden.

Er zijn op een Time Out altijd beesten: schapen, kippen, eenden. Hun verzorging is een van de vaste taken voor kinderen en én begeleiders.

Samenwerking

Centre Aurillange France kan een Time Out uitvoeren in opdracht van / in samenwerking met diverse organisaties, of een Time Out opstarten in gezamenlijk beheer met één organisatie. De samenwerking wordt contractueel vastgelegd. Het Centre Aurillange France heeft een afgeleide verantwoordelijkheid van de organisatie die de jongeren in de Time Out plaatst.

Informatievoorziening en verslaglegging

Er vindt intensief contact plaats met de gedragswetenschapper van de organisatie die de jeugdige heeft geplaatst. Met haar/hem wordt de voortgang besproken en te nemen stappen worden altijd aan hem of haar voorgelegd.
Wekelijks vindt er een mondelinge rapportage plaats. Aan het eind van het traject wordt een eindverslag van de bevindingen gemaakt. In dit eindverslag is ook een advies over de verdere hulpverlening opgenomen.

Fasering

Het volledige traject van de Time Out kent een aantal fasen met verschillende begeleidingsvormen. Centraal staat de ontwikkeling van het kind.

Fase 1: Intake en voorbereiding

De meeste kinderen verblijven in een hulpverleningssituatie (ambulant, pleegzorg of (semi)residentieel). Al deze instellingen kunnen een project Time Out met Centre Aurillange France starten. Indien gewenst komen kinderen alleen in een project van de eigen organisatie, niet in projecten met kinderen van andere organisaties. Dit vereist overleg vooraf tussen de instelling en het Centre.

De instelling maakt de afweging of het kind een Time Out-plaatsing nodig heeft (zie onder Doelgroep[NJB2] ). Ook hierover vindt overleg plaats met Centre Aurillange France.
In de concrete voorbereiding is het van belang dat de instelling (en indien van toepassing de plaatsende instantie), de ouders en Time Out allen over dezelfde informatie beschikken t.a.v. de achtergronden en doelstellingen van het kind dat deelneemt aan de Time Out.

Fase 2: Time Out in Frankrijk

De jeugdige wordt door een begeleider van de instelling naar Frankrijk gebracht. Daar vindt het hierboven beschreven programma plaats. Er is intensieve communicatie met de instelling die plaatst en via die instelling ook met de ouders. Na afloop van het traject wordt de jongere weer door de begeleider van de instelling opgehaald.

Fase 3: Vervolgtraject

Het kind gaat weer terug naar Nederland. Daar wordt de begeleiding voortgezet, veelal door de instelling die de jeugdige in de Time Out heeft geplaatst. Er zijn diverse mogelijkheden: de jongere kan in een leef/behandelgroep terecht komen, op een dagcentrum, in een pleeggezin, of via thuisbegeleiding verder behandeld worden.
Deze keuze wordt tijdens het traject in Frankrijk gemaakt, op grond van doelstellingen van de kinderen en de mogelijkheden die de (thuis)omgeving biedt. In alle gevallen blijft er sprake van een intensieve samenwerking met het gezin van herkomst.

Het Centre Aurillange France kan adviseren bij de voortgang van de begeleiding.

Deze haan is lange tijd de baas geweest op de Time Out

Contact

Wanneer u ons een vraag wilt stellen of een ander soort bericht wilt doorgeven, klik hier.

______________________________________________________________________________________

Centre Aurillange France

Le Peuch, 19220 DARAZAC, France
tel 0033 555284411, mob 0033 680643070, fax 0033 981387849

“Uit ervaring leren voor een nieuwe kans”